Město Slaný: Procházka - Historie - Povídání - Slánský mlýn

Historie Slaného

Starověk
Na Slánsku bylo vždy velmi husté osídlení (husté na tu dobu). Ve všech dobách vznikala na různých místech hradiště, nejčastěji na Slánské hoře. Vždycky tu bylo hodně zemědělců, protože půdu tvoří úrodné spraše, navíc tehdy nebylo takové sucho, jako je dnes.
750
Služebník knížete Nezamysla Holot údajně založil město. Některé slánské zdroje tvrdí, že to tvrdí Václav Hájek z Libočan, což byl středověký spisovatel fantasy literatury. Navíc při hledání v Hájkovi jsem nic k tomuto roku nenašel. Takže je to nesmysl, žádný Holot neexistoval a pravděpodobně ani Nezamysl. Z pověsti se usuzuje na původ jména Slaný podle údajně slaného pramene, ze kterého se vařila sůl. Není mi znám žádný seriózní důkaz, který by tuto teorii potvrzoval.
12. století
V oblasti Brodu (již dříve osídlené) se usadili Benediktýni z Ostrovského kláštera. Založili tu špitál a asi roku 1136 také kostel. Pojmenovali jej po svatém Gothardu, což byl tehdy oblíbený svatý benediktýnského řádu (byl to nějaký jejich německý úředník). Postupně se do vlastnictví kláštera dostala většina obcí v okolí (protože to pro sedláky bylo výhodné). Protože krajem pravděpodobně procházela zemská stezka do Saska a tehdejší červený potok měl asi více vody než dnes, místo u brodu bylo velmi strategické.
1239
První písemná zmínka o "slánském kraji" v latinské listině papeže Řehoře 9. Je to soupis majetku. Kladrubskému klášteru se přisuzují některé statky "in provincia Slanensis". Usuzuje se, že ve Slaném byl trh, soud a jakési správní středisko spadající pod pražský kraj. Dřívější soudní středisko Dřevíč (západně od Slaného) totiž tou dobou už dávno ztratilo svůj význam a mohlo jít o přesun pravomocí.
1295 až 1305
V této době povýšil Václav II. Slaný na královské město. Neví se přesně, kdy to bylo, ale 1294 ještě Slaný město nebylo, kdežto v roce 1306 zase Václav II. nebyl král.
Král pro město vykoupil nějaké statky v okolí od Benediktýnů a stanovil ve městě Magdeburské právo (jeden ze dvou tehdy používaných právních systémů). Není úplně jasné, zda se město alokovalo na zelené louce nebo zda plán pouze zahrnul stávající zástavbu. Osobně se domnívám, že v době zakládání města se na místě dnešního náměstí (zejména před dnešním Ungeltem) rozkládal trh. Těžiště města se každopádně přesunulo od Brodu na nynější náměstí (asi 100 m západněji), takže chrám sv. Gotharda se ocitl na kraji města. Postavily se první hradby (nelze si je ovšem představovat jako nijak důkladné).
1371
Zničující požár. Zahynulo 2 000 lidí, celé město lehlo popelem. Karel IV určitou podporou vytáhl město z bryndy.
Husitské války
Slaný se postavilo na stranu Pražanů. Roku 1425 se ukázalo, že to byla strana špatná, protože Táboriti a Sirotci město obléhali a po dvanácti dnech Slaný dobyli. Pak byli slánští s Tábority až do bitvy u Lipan (1434) a pak byli s Jiřím Poděbradským. Každopádně Slaný na husitské "hnutí" velmi doplatilo -- minimálně poškozením kostela (včetně zvonů) a ztrátou podstatné části svého obyvatelstva.
Zbytek 15. století
Za vlády Jiřího z Poděbrad prožívá Slaný největší rozkvět. Postaveny nové brány a bašty, obnova hradeb. V roce 1482 se ve Slaném konal sněm strany podobojí. Tehdy spolu s Louny a Žatcem tvořilo město obranný pakt -- z této doby pochází slánský symbol dvanácticípé hvězdy.
1547
Protihabsburské "šmalkaldské" povstání, v němž se na špatné straně účastnilo i Slaný. Majetková pokuta a ztráta části příjmů.
1562
Některé příjmy byly městu vráceny.
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Návštěva zimního krále Fridricha Falckého v roce 1618. Slánští se za povstání angažovali opět na špatné straně, čímž si to rozházeli u Habsburků. Ti potřebovali peníze, a tak protivné město, které jim vlastně patřilo (protože bylo "královské"), prostě privatizovali. Roku 1623 je napřed zastavili a v roce 1638 natvrdo přiklepli Jaroslavu Bořitovi z Martinic (zdejší královský místodržící bydlící na Smečně), kterému se tak podařil báječný tunel.
Město ležící na cestě ze Saska do Prahy bylo na ráně mnoha žoldáckým vojskům. Fakticky nešlo o vojska, ale o loupežné bandy pochodující tím směrem, kterým se jim zaplatilo. Takže Slaný bylo na konci války shlukem vypálených ruin s desetinou původního obyvatelstva.
1651
Jiří Bořita vrátil městu některé svobody.
1655
Bernard Ignác Martinic založil františkánský klášter.
1658
Založena piaristická kolej, prostě gymnázium. Nynější budova muzea na náměstí. Někdy touto dobou postaveny tři kříže na Slánské hoře a Boží hrob.
1787
Krajské město (oblast Slánska a Rakovnicka)
1794
Slaný opět svobodným městem.
19. století
Jsou postupně bourány hradby a brány včetně unikátní Pražské brány s barbakánem. Z bran se zachovala pouze Velvarská. Velkého významu nabývá silnice z Prahy do Sasské Kamenice a Lipska (poštovní služby)
1848
Slaný si upravuje jméno na "královské město Slaný".
kolem 1880
Přes Slaný se staví železnice z Prahy do Mostu. Rozvoj průmyslu.
1883
Postaveno divadlo.
začátek 20. století
Ve Slaném jsou desítky středně velkých strojírenských podniků, vynikají Daňkovy strojírny (pozdější ČKD) a přádelny (Benar). V okolí doly na černé uhlí (ve městě důl Caroli). Bohatá kulturní činnost (ochotníci, knihovna, muzeum).
1918
Slaný se s velkou parádou zřeklo přídomku "královské" ve svém názvu.
Německá okupace
Vyhlazené Lidice leží od Slaného necelých 20 km. Mezi lidmi se povídaly zvěsti, že nacisté zaměnili Lidice za "Lidice menší", ležící asi 2 km od Slaného. To ale nemůže být pravda.
Ze Slaného zmizela početná židovská komunita (dodnes zbyla velká synagoga a židovský hřbitov).
50. léta 20. století
Slaný přišlo o statut okresu -- bylo připojeno k "rudému" Kladnu. Odsun Františkánů, v klášteře přechodně zřízena věznice.
70. léta
Zbořeny některé čtvrti (Katovna, Záfortenská, Vavřinec), probíhá panelová zástavba nedaleko centra. Těžká rána vzhledu města. Na poslední chvíli zastavena těžba čediče na Slánské hoře, čímž byla tato dominanta města zachráněna před zničením.
80. léta
Plánování a pozdější výstavba kamenouhelného dolu v prostoru nad Hájemi. Ve městě se rozběhly některé investice, které měly dělat občanskou infrastrukturu (např. hotel Atlas).
90. léta 20.století
Město si znovu udělilo slovo "královské" do názvu. Zastavení výstavby dolu. Privatizace průmyslu s pochybnými výsledky, investice zahraničních firem.

Nejnovější historie Slaného je natolik mladá, že ji není možné objektivně komentovat.

Tento text si neklade za cíl být vyčerpávající, leč pouze orientační. Čerpal jsem ze své paměti a jakýchsi orientačních poznámek, které jsou staré 2 roky. Zajímá-li vás historie Slaného podrobně, zastavte se ve studovně slánské knihovny. Odpovědné pracovnice tam rády každého zahrnou materiálem :-)

Napsáno někdy v roce 1998.

Město Slaný: Procházka - Historie - Povídání - Slánský mlýn


Píše Yuhů -- Dušan Janovský, janovsky@gmail.com, https://dusan.pc-slany.cz